Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Hanna Schreiber


Biografia

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodnicząca Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego (NDK) przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, przewodnicząca Grupy roboczej ds. prawnych i strategii ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego Rady ds. NDK. Współpracuje jako niezależny ekspert z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz organizacjami międzynarodowymi takimi jak UNESCO i NATO w zakresie ochrony kultury i dziedzictwa kulturowego oraz świadomości międzykulturowej.

Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2012-2015). Koordynator merytoryczny I Forum Eksperckiego Chiny – Europa Środkowa i Wschodnia na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz pierwszego wpisu z Polski na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości (szopkarstwo krakowskie), jak również wniosku o akredytację przy UNESCO Stowarzyszenia Twórców Ludowych (kwiecień 2017). Autorka m.in. monografii: Koncepcja „sztuki prymitywnej”. Odkrywanie, oswajanie i udomowienie Innego w świecie Zachodu, współautorka Komentarza do konwencji UNESCO w dziedzinie kultury. Redaktor naukowy publikacji zbiorowych.

Hanna Schreiber