Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Samorząd jako organizator życia kulturalnego – role, normy, dobre praktyki

24.11.2017


O konferencji

 

 

 

 

 

 

 

TEMATYKA KONFERENCJI:

 

Mapa zagadnień i przegląd dyskusji dot. roli samorządów w upowszechnianiu i organizowaniu kultury

Od 20 lat toczy się dyskusja na temat uporządkowania ustawodawstwa w obszarze kultury, a także relacji między władzami centralnymi i samorządowymi w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej.

Samorządy, stowarzyszenia i szereg innych gremiów, podejmują liczne inicjatywy w zakresie stworzenia projektu ustawy o instytucjach artystycznych – katalogu dobrych praktyk w zakresie powoływania dyrektorów instytucji kultury oraz podziału kompetencji pomiędzy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i samorządy. Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie rozwiązała kluczowych problemów w tym zakresie.

Uczestnicy panelu naświetlą problemy z różnych punktów widzenia: organizatorów kultury na poziomie gmin i miast, samorządów wojewódzkich oraz stowarzyszeń skupiających dyrektorów instytucji artystycznych w Polsce. Zrelacjonują działania i pracę koncepcyjną, która dokonuje się w różnych gremiach. Naświetlone zagadnienia będą stanowić punkt wyjścia do dyskusji z wszystkimi uczestnikami konferencji.

 

Relacja samorządów z sektorem pozarządowym oraz prywatnym w kulturze

Celem sesji jest zebranie i skonfrontowanie doświadczeń osób zaangażowanych we współpracę samorządów z organizacjami pozarządowymi oraz prywatnymi podmiotami działającymi w obszarze kultury i twórczości.

Do rozmowy zaprosiliśmy przedstawicieli kilku miast, osoby, które potrafiły w szczególny sposób zwrócić uwagę na istotę dialogu organizacji obywatelskich, środowisk artystów, animatorów kultury, liderów społeczności lokalnych, zorganizowanych jako podmioty trzeciego sektora oraz prywatne podmioty gospodarcze.

Chcielibyśmy usłyszeć podczas tej sesji opinie wynikające z doświadczeń działania na styku obszarów tego co publiczne, prywatne, środowiskowe, obywatelskie. Zależy nam na tym, by dostrzec w tych relacjach, to co najważniejsze dla jakości kulturalnej sfery publicznej oraz dla dostępu do oferty kulturalnej.

Przedmiotem dyskusji będzie zakres zaangażowania samorządów we wspieraniu organizacji pozarządowych i stwarzaniu dobrych warunków dla działania podmiotów prywatnych i obywatelskich w dziedzinie kultury, sztuki, twórczości, działań kreatywnych. Zapytamy o dobre, skuteczne rozwiązania, formaty, narzędzia, regulacje i praktyki, jak też problemy i bariery na które napotyka ta współpraca.  Jakie potrzeby, deficyty, możliwości dostrzegamy w działaniach organizacji pozarządowych i firm działających w kulturze? Czy i w jaki sposób współtworzą one miejskie, gminne, powiatowe i regionalne polityki kulturalne?

 

Samorząd jako organizator instytucji kultury

Intencją ustawodawcy, który zaznaczył w ustawie, że „prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego” (art. 9 ust. 2), było zapewnienie instytucjom kultury możliwie dużej autonomii. Z drugiej strony definicja zadań własnych wskazuje, że ustawy określają jedynie ramy prawne, a o sposobie ich wykonywania decydują organy jednostki samorządu terytorialnego. Rodzi się zatem dość naturalny spór, jak dalece o sposobie prowadzenia działalności kulturalnej może decydować samorząd, a jak dalece sama instytucja. Ustawa zapewnia narzędzia ułożenia tych relacji w sposób zoptymalizowany (statut jednostki, umowa z dyrektorem), jednak praktyka pokazuje, że nie zawsze to się udaje. Wydaje się, że ramy prawne są wystarczające, a teraz trzeba raczej promować dobre praktyki niż myśleć o zmianach w ustawie.

PROGRAM

10:30–11.00

Otwarcie konferencji

 

Recital fortepianowy, dr Przemysław Witek

W programie:

Karol Szymanowski – Preludia h-moll nr 1 op. 1
Ignacy Jan Paderewski – Menuet G-dur op. 14 nr 1

 

Podsumowanie I tury Ogólnopolskiej Konferencji Kultury,

dr Artur Szklener, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

 

11:00–12:30

Mapa zagadnień i przegląd dyskusji dot. roli samorządów w upowszechnianiu i organizowaniu kultury

Moderator: dr Przemysław Kieliszewski, Teatr Muzyczny w Poznaniu

 

Włodzimierz Mazurkiewicz, Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Andrzej Porawski, Związek Miast Polskich

Jacek Rogala, Filharmonia Świętokrzyska, Zrzeszenie Filharmonii Polskich

Paweł Szkotak, Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów

 

12:30–13:00 Przerwa kawowa

 

13:00–14:00

Relacja samorządów z sektorem pozarządowym oraz prywatnym w kulturze

Moderator: dr Marcin Poprawski, Regionalne Obserwatorium Kultury UAM

 

dr Justyna Makowska, Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania

Maciej Mazerant, ECC/CF Purpose

dr Dorota Piechowicz-Witoń, Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola

Maja Wagner, pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. kultury

 

14:00–14:30 Przerwa kawowa

 

14:30–16:00

Samorząd jako organizator instytucji kultury

Moderator: Andrzej Porawski, Związek Miast Polskich

 

Robert Kaźmierczak, Zastępca Burmistrza Jarocina

Małgorzata Majewska, Pałac Kultury Zagłębia

Zygmunt Nowaczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha

Jacek Nowiński, Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida 

 

 

16:00–17:00 obiad