Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Materiały / Opracowania


Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury

Ustawa o muzeach 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

Ustawa o samorządzie gminnym 

Ustawa o samorządzie powiatowym 

Ustawa o samorządzie województwa  

Ustawa o związkach zawodowych 

Ustawa Kodeks pracy 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych

KPC POSTĘPOWANIE W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH