Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Zofia Konaszkiewicz

Wrocław 4–5 IX 2017


Biografia

Emerytowany profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, długoletni kierownik Katedry Edukacji Muzycznej, a także kierownik Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w tej uczelni. Ukończyła studia w zakresie psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, a także w zakresie wychowania muzycznego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Na UW studiowała także pedagogikę. Całe życie zawodowe, do chwili obecnej, związana z UMFC. Pracowała w Akademii Pedagogiki Specjalnej kierując Katedrą Wychowania Estetycznego. Pracuje także na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Głównymi kierunkami zainteresowań naukowych są: psychopedagogiczne podstawy kształcenia w szkolnictwie muzycznym wszystkich szczebli i kształcenie nauczycieli muzyki (muzyk jako pedagog); edukacyjne i wychowawcze funkcje muzyki w odniesieniu do osób na różnych etapach rozwojowych, ze szczególnym uwzględnianiem okresu szkolnego; terapeutyczne funkcje muzyki w odniesieniu do dzieci, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; psychopedagogiczne uwarunkowania zawodu tancerza i kształcenia w szkołach baletowych.

Zofia Konaszkiewicz